VIOLET

VIOLET

Chọn theo tone màu

CHỌN MÀU TONE TÍM 

★ ★ ★ ★ ★

 

 

 

JAM B

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

5/66

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/61

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

0/66

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

9/17

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

Viết bình luận