ORANGE - YELLOW - RED

ORANGE - YELLOW - RED

Chọn theo tone màu

CHỌN MÀU TONE VÀNG

★ ★ ★ ★ ★

 

12/1

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

8/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

9/51

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

8/3

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/3

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

CHỌN MÀU TONE CAM

★ ★ ★ ★ ★

 

8/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

CHỌN MÀU TONE ĐỎ

★ ★ ★ ★ ★

 

7/45

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

Viết bình luận