Xem tất cả 100+ màu nhuộm

Xem tất cả 100+ màu nhuộm

Chọn theo nền tóc hiện tại

 

NHUỘM TÓC CÔNG NGHỆ 4.0

Nhuộm là lên - Không cần mix

★ ★ ★ ★ ★

 

13/11111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

00/6655

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

00/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

4/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

]

5/71111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

4/11111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

4/18888

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

JAM A

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

JAM B

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/18

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/3

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/3

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/45

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/45

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/66

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/17

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/27

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/14

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/58

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/51

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/61

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/81

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

12/1

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

5/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

2/8

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

55/73

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

55/44

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

44/57

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

44/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

44/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

4/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

3/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

2/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh