LEVEL 7

LEVEL 7

Chọn theo nền tóc hiện tại

CHỌN MÀU LEVEL 7

★ ★ ★ ★ ★

 

6/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/17

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

4/18888

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/51

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/58

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

7/18

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/66

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/61

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/45

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

2/8

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh