LEVEL 3

LEVEL 3

Chọn theo nền tóc hiện tại

CHỌN MÀU LEVEL 3

★ ★ ★ ★ ★

 

00/6655

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

4/11111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

 

6/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

 

00/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/711111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

 

4/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

JAM A

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

JAM B

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

6/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

8/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

9/58

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

7/18

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

8/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

9/17

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

9/61

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

12/1

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

9/81

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

5/66

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

7/45

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

8/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

7/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

8/3

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/3

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

6/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

7/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

7/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

2/8

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

5/45

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

5/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

5/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

44/57

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

44/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

44/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

55/44

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

55/73

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh