LEVEL 9

LEVEL 9

Chọn theo nền tóc hiện tại

CHỌN MÀU LEVEL 9

★ ★ ★ ★ ★

 

9/51

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/14

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/27

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/18

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/58

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

8/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/17

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

12/1

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/61

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/81

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

JAM A

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

00/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh