LEVEL 8

LEVEL 8

Chọn theo nền tóc hiện tại

CHỌN MÀU LEVEL 8

★ ★ ★ ★ ★

 

6/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/18

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/17

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

12/1

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/81

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/27

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

00/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

00/6655

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

13/11111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh