LEVEL 10

LEVEL 10

Chọn theo nền tóc hiện tại

CHỌN MÀU LEVEL 10

★ ★ ★ ★ ★

 

 

 

13/11111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

7/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/43

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/51

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/71

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/58

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/18

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

8/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/17

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/61

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

12/1

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/81

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

9/14

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

JAM A

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

JAM B

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

00/22222

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh