NHUỘM HẠ NỀN

NHUỘM HẠ NỀN

Chọn theo nền tóc hiện tại

CHỌN MÀU NHUỘM HẠ NỀN

★ ★ ★ ★ ★

 

 

 

5/71111

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

4/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

44/57

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

44/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

 

44/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

55/44

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

55/73

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

2/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

3/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/2

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/66

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/11

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

6/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/0

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

7/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

2/8

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/45

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/75

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh

 

 

5/77

Xem hướng dẫn nhuộm bằng cách ấn vào ảnh